Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2018-07-27T16:58:49+00:00

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

 1.  Γιατί η ATG θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) του εξεταζόμενου

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ATG (Access To Genome, εφεξής ATG) με έδρα:

 • Εθνικής Αντιστάσεως 33Α, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
 • Τσιμισκή 56, Θεσσαλονίκη (και τα υποκαταστήματα αυτών)

αποτελεί, η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων καθώς επίσης και η απόδοση ταυτότητας (ιχνηλασιμότητα) μεταξύ των δειγμάτων και του εξεταζόμενου.

Η ATG συλλέγει δεδομένα με σκοπό να λειτουργεί αποτελεσματικά και να παρέχει σε εσάς τις καλύτερες υπηρεσίες μοριακής διάγνωσης και βιοπαθολογικών εξετάσεων. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νομικούς σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση της πληροφορίας, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παροχή ακριβών και πληρέστερων δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια, την ποιότητα την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που σας παρέχουμε. Αν οι πληροφορίες που μας παρέχετε δεν είναι πλήρεις και ακριβείς, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να σας παρέχουμε ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

 1. Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αφορούν τα παρακάτω:

 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας, όνομα και επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, την πόλη, το  τηλέφωνο με σκοπό την ταυτοποίηση του εξεταζόμενου και του δείγματος
 • Δημογραφικά στοιχεία. Ηλικία, φύλο με σκοπό την ταυτοποίηση του εξεταζόμενου και του δείγματος
 • Δεδομένα του ιατρικού ιστορικού, αποτελέσματα εξετάσεων με σκοπό την ορθή επεξεργασία και ανάλυση του δείγματος
 • Γενετικά και βιολογικά δεδομένα του εξεταζόμενου, με σκοπό την ταυτοποίηση μεταξύ αυτού και του δείγματος καθώς και για την ορθή επεξεργασία και ανάλυση του δείγματος
 • Οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες, ΑΦΜ, ιατρική ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ΑΜΚΑ), οποιαδήποτε ιδιωτική κάλυψη υγείας, παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ
 1. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί η ATG

Αφού ο εξεταζόμενος δώσει τα δεδομένα στην ATG το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του εξεταζόμενου καιμε τη βοήθεια αυτοματοποιημένων/ηµιαυτοµατοποιηµένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων/ηµιαυτοµατοποιηµένων διεργασιών, η ATG δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

 1. Για πόσο χρόνο θα κρατά η ATG τα δεδομένα του εξεταζόμενου σε αρχείο

Η χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων είναι δέκα έτη τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή. Η ATG είναι σύννομη με την ελληνική νομοθεσία για την διατήρηση των ιατρικών δεδομένων, όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

 1. Ποια δικαιώματα έχει ο εξεταζόμενος σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του

Ο εξεταζόμενος μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων που έχει δώσει), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), διαγραφή τους από τα αρχεία της ATG (εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο εξεταζόμενος τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον εξεταζόμενο, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Εφόσον ο εξεταζόμενος, ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η ATG θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του εξεταζόμενου εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού πρώτα ενημερωθεί η ATG είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, ο εξεταζόμενος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει στην λήξη της παροχής υπηρεσίας προς τον εξεταζόμενο, και στην μη παροχή υπηρεσιών από την ATG επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εξεταζόμενου (υποκειμένου των δεδομένων).

 1. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του εξεταζόμενου

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την ATG απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η ATG ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατ` αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούμε μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες που μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση.

 1. Πού διαβιβάζονται τα δεδομένα

Τα δεδομένα του εξεταζόμενου διαβιβάζονται σε τμήματα της ATG που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα γραμματείας, τα τμήματα εργαστηρίων. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το προσωπικό, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε διαβίβαση η ATG λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

 1. Φύλαξη του γενετικού υλικού

Το γενετικό υλικό, φυλάσσεται για τρία έτη, με σκοπό την περεταίρω επεξεργασία των δειγμάτων. Η ATG έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δηλαδή: διεργασίες ποιότητας, οδηγίες εργασίας σύμφωνα με κανόνες ορθής πρακτικής διεθνώς αναγνωρισμένες οι οποίες ελέγχονται από το ISO15189 που είναι διαπιστευμένο το εργαστήριο για την σωστή και την ορθή διατήρηση των δειγμάτων. Ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα, να διακόψει την φύλαξη του γενετικού υλικού και κατ` επέκταση της γενετικής πληροφορίας, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης προς την ATG.

 1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Ο εξεταζόμενος, οφείλει να γνωρίζει πως, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δίνονται σε ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου (ΕΟΠΥΥ) και άλλα ασφαλιστικά ταμεία ιδιωτικού χαρακτήρα που είναι ο ίδιος συμβεβλημένος (ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες).

 1. Άρνηση παροχής δεδομένων από τον εξεταζόμενο

Ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Όμως θα πρέπει να γνωρίζει πως στην περίπτωση  που δεν παρέχει κάποια ή και όλα  εκ των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διεξαγωγή και το αποτέλεσμα των εξετάσεων, υπάρχει κίνδυνος λανθασμένου αποτελέσματος.  Η ATG  έχει κάθε δικαίωμα να σταματήσει την παροχή της υπηρεσίας προς τον εξεταζόμενο. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί εάν το δείγμα κρίνεται ως επείγον προς επεξεργασία. Στην προκειμένη περίπτωση, το δείγμα, επεξεργάζεται και στη συνέχεια ζητούνται από τον πελάτη-ασθενή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Πολιτική για τα COOKIES

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του χρήστη. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του εξεταζόμενου, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του πελάτη. Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον εξεταζόμενο να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του εξεταζόμενου. Χωρίς αυτά τα cookies, η ATG, δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού της. Ο εξεταζόμενος μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί.

 1. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ATG: τηλ: 2310 433335, email: dpo@atg-labs.gr

Επίσης, ο εξεταζόμενος διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)